با ما در تماس باشید

مجموعه ایمن افزار هوشمند در ابتدا کار خود را در زمینه تجهیز مدارس و محیط های آموزشی آغاز کرده بدنبال آن برای رفع نیاز مشتریان در زمینه سیستمهای نظارت تصویری ،اعلان سرقت ،شبکه  تیم 247 شکل گرفت.