دانلود firmware

آپدیت firmware دوربین های مداربسته ،dvr ،روتر ها، رادیو هاومحصولات متنوع را از لیست زیر دانلود کنید .

در صورتی که firmware مورد نظر شما در سایت نبود لطفا فرم درخواست موجود در انتهای صفحه را پر کنید تا ما برای شما ارسال کنیم .

ANPR

DS-2CD4X25 5.4.5_170302

DS-2CD4X26 5.4.5_170302

DS-2CD4A26FWD-IZHS/WG/P  5.4.5_171113

DS-2CD4A26FWD-IZHS/P  5.4.5_171115

DS-2CD7A26G0/P-IZS 5.6.10_200226 NO I or O

DVR

  relationship between firmware and device model

Turbo 3.0

V3.3.4_Build170220

 DVR_K31_K32__ML_STD_V3.3.4_Build170220.zip

Turbo HD DVR V3.3.4_Build170220 Release Notes_External

 Turbo 3.0

V3.4.89_Build_181108

71-72-73-81HQHI-FN series、72-76HUHI-FN series

DVR-_K56_K55_K57_ML_STD_V3.4.89_Build_181108

73-81-90HUHI-FN series

DVR-_K52_ML_STD_V3.4.89_Build_181108

v3.4.92_Build170809 FOR HUHI-F_S

DS-7204HUHI-Fx_S

DVR-K55__ML_STD_V3.4.92_Build170809

DS-7208_16HUHI-Fx_S

DVR-K57__ML_STD_V3.4.92_Build170809

 Turbo HD DVR v3.4.92 build170809 Release Notes_External

 Turbo 4.0

4.20.000 build 181107

 

4.20.001 build 190430

 DVR-K51_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

 DVR-K52_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

 DVR-K71_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

DVR-K72_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

 DVR-K72A_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

 External_Turbo HD DVR V4.20.001 build190430__Release Notes

4.20.100 build 181204

 DVR-K51HTH-ML_STD_V4.20.100_Build_181204

 DVR-K71HGH-ML_STD_V4.20.100_Build_181204

 DVR-K72HGH-ML_STD_V4.20.100_Build_181204

 Internal_HD DVR_V4.20.100_build181204Release Notes

4.21.000 build 190722

DVR-K71_EUROPE-ML_STD_V4.21.000_Build_190722

DVR-K72_K72A_EUROPE-ML_STD_V4.21.000_Build_190722

External_Turbo HD DVR V4.21.000 build190722__Release Notes

 4.21.002 build 190925

DVR-K71_EUROPE-ML_STD_V4.21.002_Build_190925

 DVR-K72_EUROPE-ML_STD_V4.21.002_Build_190925

DVR-K72A_EUROPE-ML_STD_V4.21.002_Build_190925

External_Turbo HD DVR V4.21.002 build190925__Release Notes

4.21.100 build 200307

DVR-K52_EUROPE-ML_STD_V4.21.100_Build_200307

DVR-K71_EUROPE-ML_STD_V4.21.100_Build_200307

DVR-K72_EUROPE-ML_STD_V4.21.100_Build_200307

DVR-K72A_EUROPE-ML_STD_V4.21.100_Build_200307

Turbo HD DVR V4.21.100 build200307__Release Notes

K Series Firmware_old version

71&72&6704_08_16HUHI-K(P)

4-chan Non-POC

DVR-K72_ML_STD_V3.5.37_Build_181108

4-chan POC

DVR-K72_ML_STD_V3.5.51_Build_181108

8_16-chan Non-POC

DVR-K71_ML_STD_V3.5.37_Build_181108

8_16-chan POC

DVR-K71_ML_STD_V3.5.51_Build_181108

71&7204_08_16HQHI-K(P)

4_8-chan

DVR-K72_K72A_ML_STD_V3.5.37_Build_181108

16-chan

DVR-K71_ML_STD_V3.5.37_Build_181108

73&81&9004_08_16HUHI-K

DVR-K52_ML_STD_V3.5.37_Build_181108

73&81&9024_32HUHI-K

DVR-K51_ML_STD_V3.5.50_Build_181108

73&8104_08_16HQHI-K

DVR-K71_ML_STD_V3.5.37_Build_181108

73&8124_32HQHI-K

DVR-K52_ML_STD_V3.5.40_Build_181108

 Turbo 5.0

AoC Supported Version 4.24.001 build 200119

DZ_K8A3_EUROPE_EN_STD_V4.24.001_200119

DZ_K8A4_EUROPE_EN_STD_V4.24.001_200119

DZ_K8A5_EUROPE_EN_STD_V4.24.001_200119

HVR 4.20.000 build 181107

DVR-K51_V20_S_-ML_STD_V4.20.000_Build_181107

DVR-K71-SMART-V20_-ML_STD_V4.20.000_Build_181107

DVR-K72-SMART-V20_-ML_STD_V4.20.000_Build_181129

DVR-K72A-SMART-V20_-ML_STD_V4.20.000_Build_181129

External_HD DVR_V4.20.000_build181107Release Notes

HVR 4.20.001 build190430

DVR-K51_V20_S_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

DVR-K71-SMART-V20_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

DVR-K72-SMART-V20_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

DVR-K72A-SMART-V20_EUROPE-ML_STD_V4.20.001_Build_190430

Turbo HD DVR V4.20.001 build 190430 Release Note_External

HVR 4.20.200 build 190628

DVR-K8A3_EUROPE-ML_STD_V4.20.200_Build_190628

Turbo HD DVR V4.20.200 build 190628 release note_External

HVR 4.20.202 build 190610

DVR-K8A4_EUROPE-ML_STD_V4.20.202_Build_190610

DVR-K8A5_EUROPE-ML_STD_V4.20.202_Build_190610

Turbo HD DVR V4.20.202 build 190610 release note_External

HVR 4.20.300 build 190628

DVR-K8A3_EUROPE-ML_STD_V4.20.300_Build_190628

DVR-K8A4_EUROPE-ML_STD_V4.20.300_Build_190628

Turbo HD DVR V4.20.300 build 190628 release note_External

customized firmware for 1901 alarm box

Turbo DVR firmware to support DS-1901 and fix POC, PTZ control by network keyboard

DZ_K52_sK71_EN_STD_V3.5.40_181205

DZ_K71_EN_STD_V3.5.51_181127

DZ_K72_EN_STD_V3.5.51_181127

DZ_K72A_EN_STD_V3.5.37_181127_Mult

DZ_K72A_EN_STD_V3.5.37_181206_Mult

DZP20181018047-final version

DZP20181105074-final version

Turbo DVR firmware to support DS-1901 and local dual-SMTP function

DZ_K51_EN_STD_V4.20.000_200401

DZ_K52_EN_STD_V4.20.000_200401

DZ_K71_EN_STD_V4.20.000_200401

Encoder

6701HFHI_V

DS-6701HFH-V_EN_STD_V1.0.0_160125

DS-6100 Encoder

DS-6701HFH-V_EN_STD_V1.0.0_160125

DS-6700 Encoder

V1.2.5build150522

DS-67xx_EN_STD_V1.2.5_150522.zip

Turbo DVS DS-6700HQHI-SATA

v1.0.1

DS-6700HQHI-SATA(8-16)_ML_STD_V1.0.1_151216.zip

 

 

NVR

[1st generation DeepinMind]

iDS-6700NXI

4.1.25

iDS-6700NXI-I_F

NVR_K51_V20_FA_BL_ML_STD_V4.1.25_181028

iDS-6700NXI-I_S

NVR_K51_V20_S_BL_ML_STD_V4.1.25_181028

iDS-96000NXI-I16

4.1.25

NVR_X50_V20_BL_ML_STD_V4.1.25_181028

DeepinMind NVR V4.1.25 Build181028 Release Notes_External

iDS-9600_7700NXI

4.1.25

iDS-9632NXI-I8_4F,iDS-67xxNXI-I_F

NVR_K51_V20_FA_BL_ML_STD_V4.1.25_181028

iDS-96xx_77xx_NXI-I_S

NVR_K51_V20_S_BL_ML_STD_V4.1.25_181028

DeepinMind NVR V4.1.25 Build181028 Release Notes_External

[2nd generation DeepinMind]

4.1.31

iDS-9600NXI-Ix_8F(B)

NVR_K51_K81_X_BL_ML_STD_V4.1.31_181028

iDS-96_7700NXI-Ix_16S(B)

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.1.31_181028

4.1.40

iDS-6708NXI-I_8F(B)

NVR_K51_K81_FA_BL_ML_STD_V4.1.40_181210

iDS-9600NXI-I8_8F(B)

NVR_K51_K81_X_BL_ML_STD_V4.1.40_181210

iDS-96_77_6700NXI-Ix_16S(B)

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.1.40_181210

2nd generation of DeepinMind NVR V4.1.40 Build181210 Release Notes_External

4.1.60

iDS-96000NXI-I16(B)

NVR_X50_K81_BL_ML_STD_V4.1.60_190404

2nd generation of DeepinMind Pro NVR V4.1.60 Build190404 Release Notes_External

4.1.61

iDS-6700NXI-I_16S(B)

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.1.61_190523

4.1.63

iDS-9600_7700NXI-Ix_16S(B)

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.1.61_190523

4.1.70

iDS-6700NXI-I_16S(B)

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.1.70_190814

iDS-6700NXI_8F(B)

NVR_K51_K81_FA_BL_ML_STD_V4.1.70_190814

iDS-96000NXI(B)

NVR_X50_K81_BL_ML_STD_V4.1.70_190814

iDS-9600_7700NXI_Ix_16S(B)

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.1.70_190814

iDS-9600NXI-I8_8F&_X(B)

NVR_K51_K81_X_BL_ML_STD_V4.1.70_190814

2nd generation of DeepinMind NVR V4.1.70 Build190814 Release Notes

4.1.71

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.1.71_190906

4.22.110

NVR_K51_K81_S_BL_ML_STD_V4.22.110_200108.zip

NVR_K51_K81_X_BL_ML_STD_V4.22.110_200108.zip

2nd generation of DeepinMind NVR V4.22.110 Build200108 Release Notes.pdf

customized firmware for Control 4

DZ_K51_K81_S_ML_STD_V4.22.125_200403

DZ_K51_K81_X_ML_STD_V4.22.125_200403

DZ_X50_K81_ML_STD_V4.1.74_200402

note.txt

4G Dongle

NVR_K51_BL_EN_STD_V3.4.300_180313

7100NI-E1

NVR_K56_ML_STD_V3.4.96_Build171130

[76 77 86 96 NI-ST XT RT SP] Netra

V3.4.4 build170526

NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.4.4_170526

[76 77 86 NI-K]

[76 77 86 NI-K]

[76 77 86 NI-K2 K4 K8]

V3.4.101_build180904

NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.101_180904

V3.4.104_build190128

NVR_K51_BL_ML_NEU_V3.4.104_190128

V3.4.106 build190702

NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.106_190702

V3.4.108 build 200102

NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.108_200102

V3.4.109 build 200320

NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.109_200320

[76 NI-K1]

V3.4.103_build 181226

NVR_K53_BL_ML_STD_V3.4.103_181226

External_NVR_V3.4.103build181226Release Notes

[76NI-K1(B)]

V3.4.109_build191121

NVR_K74_BL_ML_STD_V3.4.109_191121

 

[76 77 96 NI-I]

I series NVR firmware to support DS-1901 and local dual-SMTP function

DZ_K51_EN_STD_V4.21.005_190614

V4.1.64 build190119

NVR_K51_BL_ML_STD_V4.1.64_190119

V4.22.005 build191208

NVR_K51_BL_ML_STD_V4.22.005_191208

64-I series auto database repairing version

NVR_K51_BL_ML_STD_V4.22.005_200104

line crossing issue on web browser fixed version

NVR_K51_BL_ML_STD_V4.22.005_200327

external_NVR_V4.22.005 build 191208_Release Notes

[7600NI-E1(E2) 7700NI-E4]

V3.4.101 build181024

NVR_K41_BL_ML_STD_V3.4.101_181024

[7600NI-E1-A] All-in-one NVR

V3.4.2 build160129

NVR_EXXLCD_BL_ML_STD_V3.4.2_160129

[7600NI-G2]

V3.4.2 build160129

NVR_EXXMATCH_BL_ML_STD_V3.4.2_160129

[7600NI-SE 7600NI-V(P)]

NVR_(76-SE,V,VP)BL_ML_STD_V3.0.22_170621

[96128 96256NI-I NVR] 128,256-channel Super NVR

v4.1.63 build 181106

NVR_X50_BL_ML_STD_V4.1.63_181106

V4.1.65 build 190819

NVR_X50_BL_ML_STD_V4.1.65_190819

V4.1.66 build 200103

NVR_X50_BL_ML_STD_V4.1.66_200103

[temp]

ANPR issue fixed fw for DeepinMind

FA version

NVR_K51_V20_FA_BL_ML_STD_V4.1.25_190213

S version

NVR_K51_V20_S_BL_ML_STD_V4.1.25_190213

DST issue fixed fw

76,77,96NI-I

NVR_K51_BL_ML_STD_V4.1.67_181106

96128,96256NI-I16,24

NVR_X50_BL_ML_STD_V4.1.63_181106

 

Hilook

fw and model list

DVR

K56

DZ_K56_ML_NEU_V3.4.84_170801_Mult.zip

DZ_K56_ML_NEU_V3.4.84_170801_Mult_4Europe.zip

K57

DZ_K57_ML_NEU_V3.4.84_170801_Mult.zip

K71

DVR-K71_HILOOKEUROPE-ML_STD_V3.5.50_Build_180707.zip

K72

DVR-K72_K72A_HILOOKEUROPE-ML_STD_V3.5.371_Build_181220.zip

IPC

E2

5.5.52 180620

IPCHL_E2_EN_STD_5.5.52_180620

E3

5.5.92 190227

IPCHL_E3_EN_STD_5.5.92_190227

E3S

5.5.82 190311

IPCHL_E3S_EN_STD_5.5.82_190311

G0

5.5.82 190130

IPCHL_G0_EN_STD_5.5.82_190130

NVR

B series

NVR_K56_ML_STD_V3.4.93_171215

C series

NVR_K74_HILOOK_ML_STD_V3.4.103_190302

D series

NVR_K75_HILOOK_ML_E_STD_V3.4.99_Build180706