سیم دوزوج مخابراتی

در سیم کشی دزدگیر اماکن سنسور به وسیله دو زوج سیم به پنل دزدگیر متصل میشد یک زوج تغذیه سنسور وزوج دیگر بعنوان دیتا

همچنین میتوان برای اتصال آژیر داخلی ویا اسپیکر به پنل به وسیله سیم دوزوج استفاده کرد